Dywaniki Samochodowe i Kosmetyki

Twój koszyk

KONKURS MIKOŁAJKOWY OD CARSTYLE

By carstyle / Blog

KONKURS MIKOŁAJKOWY OD CARSTYLE

Wygraj zestaw kosmetyków Carstyle, stworzony przez siebie! Stwórz idealny box i wygraj go dla siebie lub bliskiej Ci osoby! Taki zestaw może być idealnym prezentem świątecznym dla miłośnika auto detailingu!

Zasady konkursu:

1. Polub fanpage Carstyle 

2. Stwórz w komentarzu pod postem konkursowym idealny według Ciebie ZESTAW KOSMETYKÓW( cała zakładka KOSMETYKI) do 250 zł

3. Napisz:

-dlaczego to właśnie te kosmetyki wybrałeś do swojego idealnego zestawu oraz

-czy jesteś miłośnikiem auto detailingu czy profesjonalistą

4. Oznacz bliską osobę, która tak jak Ty, jest pasjonatem czterech kółek 

Wybierzemy najciekawsze propozycje i nagrodzimy je wspaniałymi i funkcjonalnymi upominkami!

Do wygrania:

MIEJSCE I

Stworzony przez Ciebie zestaw o wartości 250 zł

MIEJSCE II

-RRC Hybrid Wax 25 ml Wosk Hybrydowy 

-RRC Shampoo for hybrid wax 1L Szampon do wosku 

-Aplikator do wosków i dressingów RRC 

MIEJSCE III

-RRC Interior Detailer 1L 

-Shiny Garage ICY Ceramic Detailer 150ML 

-Shiny Garage Hanging Air Freshener Morning Dew 

Dodatkowo dla każdego z trzech miejsc dorzucamy drobny upominek 

Rozstrzygnięcie konkursu 11 grudnia! Powodzenia

Regulamin Konkursu:

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.carstyle.pl 

2. Konkurs trwa w okresie od dnia 2.12.2020 r. do dnia 11.12.2020 r. („Okres Trwania Konkursu”).

§1. Kto jest organizatorem Konkursu?

1. Organizatorem oraz Fundatorem nagród Konkursu jest sklep internetowy www.carstyle.pl prowadzony przez firmę RIZIO Mateusz Ruszewski z siedzibą w Załakowo 83, 83-340 Sierakowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Wójta Gminy Sierakowice pod numerem HU-2808/2010 posługująca się nadanym numerem NIP: 5891987943 oraz numerem REGON: 221081941 (dalej zwana „Organizatorem Konkursu” i „Fundatorem”). 

2. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną pod adresem: biuro@carstyle.pl

§2. Kto może wziąć udział w Konkursie oraz jego przebieg.

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs składa się z jednego, centralnego etapu.

§3. Postanowienia Ogólne:

1. Uczestnik konkursu przystępuje do konkursu, akceptuje tym samym jego warunki.

2. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej: www.facebook/carstylepl (dalej zwanej „Stroną Konkursową”). 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny Organizatora.  

§4. Na czym polega Zadanie Konkursowe?

1. Należy polubić fanpage firmy Carstyle. 

2. Należy stworzyć w komentarzu pod postem konkursowym ZESTAW KOSMETYKÓW (cała zakładka kosmetyki https://www.carstyle.pl/kosmetyki-samochodowe/) do 250 zł. 

3. Należy napisać:

-dlaczego to właśnie te kosmetyki wybrałeś do swojego idealnego zestawu 

-czy jesteś miłośnikiem auto detailingu, czy profesjonalistą.

4. Należy oznacz bliską osobę, która również jest pasjonatem motoryzacji.

§ 5. Komisja Konkursowa

1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia jego laureatów Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. W skład Komisji Konkursowej powołani zostaną pracownicy Organizatora lub inne osoby wyznaczone przez Organizatora. 

3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza 

4. Przewodniczący kieruje pracą Komisji Konkursowej, ustala miejsce i terminy obrad oraz harmonogram prac. 

5. Sekretarz Komisji Konkursowej odpowiada za stronę organizacyjną obrad, w tym za obsługę dokumentacyjną. 

6. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

7. Komisja Konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. 

8. Uchwała Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

9. Komisja Konkursowa wyłania spośród wszystkich uczestników Konkursu trzech laureatów.

§ 6. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w konkursie są nagrody w postaci kosmetyków samochodowych. 

2. Za zajęcie następujących miejsc w Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: 

2.1. Za zajęcie I miejsca – stworzony przez laureata zestaw kosmetyków samochodowych o wartości 250 zł. 

2.2. Za zajęcie II miejsca zestaw kosmetyków samochodowych o wartości 75 zł. 

2.3. Za zajęcie III miejsca zestaw kosmetyków samochodowych o wartości 50 zł. 

3. Laureaci Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o miejscu, czasie i sposobie rozdania nagród, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia nagród pokrywa Organizator. Wyniki Konkursu zostaną również umieszczone na Stronie Konkursowej w dniu 11 grudnia 2020. 

4. Wygrywa ten uczestnik, którego komentarz zdobędzie największą liczbę polubień, do 11.12.2020 roku do godziny 20:00. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy więcej niż jeden komentarz zdobędzie tę samą liczbę polubień. 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych. 

4. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez Organizatora


CarStyle

Dzieląc się nasza pasją chcemy uczyć was jak dbać o swoje samochody.